Onze standpunten

  • Jouw stem moet beter gehoord worden.
  • Studenten dienen zich te kunnen verdiepen en verbreden in dat wat zij zelf interessant vinden.
  • Opleidingen moeten kunnen afwijken van het 884-systeem.
  • De transitie naar Engelstalig onderwijs mag de onderwijskwaliteit niet in de weg staan.
  • Honoursvakken dienen te worden opengesteld voor alle studenten.
  • Ook EC behaald buiten de eigen opleiding moeten mee kunnen tellen voor het BSA.
  • Aanvullende toelatingseisen voor masters moeten waar mogelijk worden afgeschaft.
  • Ongebruikte studieruimtes dienen beschikbaar te zijn voor studenten.
  • Voorlichting boven quota voor een diverse faculteit.
  • Meer vega(n) en biologische opties voor een duurzame kantine.

Partijprogramma

LIEF stelt onderwijskwaliteit boven alles. Dit vloeit voort uit onze partijpijlers: Decentralisering, Interdisciplinariteit en Toegankelijkheid, afgekort, DIT. Decentrale besluitvorming is noodzakelijk om beleid te voeren dat voor iedereen binnen de faculteit gunstig is. Interdisciplinariteit is essentieel om ervoor te zorgen dat studenten verdieping en verbreding kunnen aanbrengen in hun studie. Dit zorgt bij studenten voor een kritische en creatieve blik op wetenschappelijke en maatschappelijke problemen. Toegankelijkheid zorgt ervoor dat de faculteit open is voor iedereen,ongeacht studieprestaties, geslacht, etniciteit en nationaliteit. Naast dit alles vindt LIEF duurzaamheid zeer belangrijk. Het belang van duurzaamheid wordt steeds meer erkend en LIEF vindt dat de faculteit het voortouw moet nemen in de verduurzaming van de maatschappij. Bovenstaand besproken onderwerpen zullen verder in het partijprogramma worden uitgediept, met suggesties voor concreet beleid.

Duurzaamheid, Onderwijskwaliteit, Decentraliteit, Interdisciplinariteit, Toegankelijkheid: DO DIT.

Duurzaamheid

Tegenwoordig is er steeds meer erkenning voor het belang van duurzaamheid. LIEFwil ook dat Science Park duurzamer wordt en dat de studenten hiervan op de hoogte zijn. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de kantine, met onder andere een nieuwe cateraar en een wisselend aanbod aan warme maaltijden. Hoewel de meeste mensen zich nu meer kunnen vinden in de voedselkwaliteit,zou LIEF dit toch graag aangepast zien. Zo wil LIEF de verduurzaming van de kantine voortzetten door te zorgen dat er meer vegetarische, veganistische en biologische producten worden aangeboden. Ook ziet LIEF graag dat bij de automaten van het Academisch Kwartier (Sjeel) naast koemelk, ook sojamelk een optie is. LIEF denkt namelijk dat veel mensen niet uit zichzelf stil staan bij kwesties als duurzaamheid van voeding, maar hier wel voor open zouden staan als het hen explicieter wordt aangeboden. Hiernaast wil LIEF zich inzetten voor meer hergebruik van borden, bekers en bestek in de kantine.

Maar, wat veel mensen niet weten is dat Science Park ook al veel aan duurzaamheid doet. Op het Science Park vindt veel baanbrekend onderzoek plaats op het gebied van duurzaamheid. LIEF vindt dan ook dat de FNWI zich meer zou kunnen profileren als duurzame faculteit en kennis hierover zou moeten verspreiden. Voor het publiek van Science Park zou dit kunnen worden bereikt in de vorm van een duurzaamheidsweek. LIEF wil bovendien de mogelijkheid bekijken voor samenwerking met de UVA Green Office om initiatieven voor duurzaamheid om te zetten in beleid.

Interdisciplinariteit en extracurriculaire activiteiten

Interdisciplinariteit en extracurriculaire activiteiten heeft LIEF hoog in het vaandel staan. Daarom wil LIEF zich ook komend jaar weer inzetten de toegang tot interdisciplinair en extracurriculair onderwijs te vergemakkelijken. De mogelijkheid tot het genieten van interdisciplinair onderwijs en extracurriculaire activiteiten geeft studenten de kans om zich te verdiepen in dat wat zij interessant vinden. Wanneer studenten zicht krijgen op de gang van zaken binnen andere opleidingen en te maken krijgen met de visie op problemen vanuit andere vakgebieden, levert dat een bijdrage aan eventueel te verrichten interdisciplinair onderzoek. Daarnaast draagt het ook bij aan de persoonlijke wetenschappelijke ontwikkeling van studenten op disciplinair gebied.

Een brede (wetenschappelijke) opleiding voorkomt bovendien rechtlijnigheid en zorgt voor creatieve nieuwe inzichten. Hiermee dragen interdisciplinariteit en extracurriculaire activiteiten niet alleen bij aan een persoonlijke ontwikkeling van de student; de vaardigheid om te kunnen discussiëren en redeneren vanuit maatschappelijk oogpunt is van onmisbare kwaliteit in het overdragen van wetenschappelijke kennis, wat van groot maatschappelijk belang is. Bekende vormen van interdisciplinair onderwijs zijn de op interdisciplinariteitgerichte opleidingen Bèta-Gamma en Future Planet Studies. LIEF vindt het van groot belang dat de faculteit het alle studenten zo eenvoudig mogelijk maakt zich te verdiepen in andere vakgebieden, door bijvoorbeeld het volgen van vakken of
een minor aan een andere opleiding. Onder extracurriculaire activiteiten vallen onder andere het honoursprogramma, een uitwisseling naar het buitenland (indien extracurriculair, wat vaak het geval is) of een stage. LIEF wil zich ook komend jaar
weer inzetten voor duidelijke informatievoorziening en gemakkelijke procedures omtrent het volgen van dergelijke activiteiten.

Bereikbaarheid

Hiernaast wil LIEF ervoor zorgen dat studenten minder barrières ervaren alvorens zij zich breder kunnen ontwikkelen. Het volgen van extracurriculaire activiteiten kan een reden zijn voor een student om langer over zijn/haar studie te doen. Daarom wil LIEF ervoor zorgen dat ook EC behaald buiten de eigen opleiding mee kunnen tellen voor het BSA. Wat hier ook mee te maken heeft zijn de honoursvakken. Op dit moment is het volgen van honoursvakken enkel mogelijk voor studenten die voldoen aan de voorwaarden voor het honourstraject. LIEF wil zich ervoor inzetten honoursvakken toegankelijk te maken voor alle studenten met voldoende motivatie en voorkennis, mits de honoursstudenten voorrang krijgen zodat zij het programma kunnen afronden. De waarde van het honourspredicaat moet uiteraardbehouden blijven. Bovendien hebben honoursstudenten nu de keuze uit disciplinaire en interdisciplinaire honoursvakken. LIEF pleit voor behouding van beide typen vakken, zodat studenten kunnen kiezen voor zowel verdieping als verbreding in dat wat zij zelf interessant vinden.

Decentralisering

Decentralisering is macht naar een lager niveau verplaatsen. LIEF vindt dat veel
beslissingen op lager niveau genomen moeten worden. Het centrale bestuur van de UvA staat ver weg van de collegezaal. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit. Wat per faculteit speelt, is namelijk heel verschillend. De beslissingen die invloed hebben op Science Park moeten zo veel mogelijk hier genomen worden. LIEF is daarom voor decentralisering van de UvA. Hetzelfde
geldt voor de verhouding tussen een opleiding en faculteit. Opleidingen weten zelfwat het beste voor hen werkt, dus er moet meer macht naar de opleidingen.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies controleren de onderwijskwaliteit binnen de opleidingen. Zij hebben sinds vorig jaar meer mogelijkheden en inspraak gekregen dankzij de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht. De opleidingscommissies zijn daardoor officiële medezeggenschapsorganen geworden en hebben bijvoorbeeld instemmingsrechtop de Onderwijs- en Examenregeling (OER).  LIEF vindt de opleidingscommissies belangrijk en vindt dat de studentenraad de opleidingscommissies zo goed mogelijk moet ondersteunen. LIEF wil hiervoor doorgaan met het Forum voor OC’s. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten waarbij de studentenraad in gesprek gaat met studentenvertegenwoordigers van de opleidingscommissies over opleidingsoverstijgende kwesties. Opleidingscommissies staan in direct contact met studenten en docenten van een opleiding. Zij weten vaak eerder dan andere organen wat er speelt binnen de opleiding. LIEF vind het dan ook essentieel voor het functioneren van opleidingscommissies dat ze zichtbaar en toegankelijk zijn voor studenten. Dat kan ook bijdragen aan het werven van enthousiaste leden.

Medezeggenschap

LIEF vindt het belangrijk dat de medezeggenschapsorganen toegankelijk zijn, ook voor hen die daar geen deel van uitmaken. De Facultaire Studentenraad, het medezeggenschapsorgaan voor studenten, bevat slechts 12 zetels, maar tracht iedere FNWI-student te vertegenwoordigen. Hiervoor is het belangrijk dat ook jij je stem laat horen! Hoewel voorgaande studentenraden hier al hard aan de weg timmeren, wil de fractie van LIEF zich er wederom voor inzetten het voor studenten nog laagdrempeliger te maken om deel te nemen aan de democratie van de faculteit. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door digitale inspraak en kwantitatieve
draagvlakmetingen, maar ook door het vergroten van de fysieke zichtbaarheid van de FSR en OC’s op het Science Park. Het moet voor studenten bovendien duidelijker worden waar zij welke klachten kwijt kunnen, zodat deze niet ongehoord blijven. Het is hierbij tot slot belangrijk dat studenten te horen krijgen wat er met hun feedback gedaan wordt. Dit geeft studenten meer vertrouwen in het systeem en zal hen motiveren om input te blijven geven.

Vakevaluaties

De huidige evaluatieformulieren zijn een prettige manier voor studenten om feedback te geven op het vak dat zij gevolgd hebben. LIEF vindt echter dat deze formulieren studenten niet voldoende ruimte geven om invloed uit te oefenen. Het organiseren van klankbordsessies en gesprekken tussen docent en studenten zouden goede aanvullingen hierop zijn. Naast een klankbordgroep of dialoog over een vak zou een dergelijk gesprek ook over de hele opleiding kunnen gaan. Hier kunnen de afgevaardigde studenten een gesprek aangaan met de opleidingsdirecteur en/of de opleidingscommissie. Zo kan de mening van studenten over de opleiding en de organisatie ervan gehoord worden. LIEF wil dergelijke ontwikkelingen graag aanmoedigen.

884-systeem

De huidige indeling van een semester is voor alle opleidingen hetzelfde. Deze kent twee perioden van 8 weken gevolgd door een periode van 4 weken. Dit systeem werkt niet voor elke opleiding. Daarom wil LIEF dat opleidingen in het vervolg zelf mogen beslissen of zij deze indeling handhaven. Het afdwingen van dit zogeheten 884-systeem zorgt er voor dat sommige studenten gedwongen worden tot haastige en onvolledige kennisopname. Het kan ook leiden tot onnodig hoge werkdruk bij docenten. Het niet verplicht stellen van het 884-systeem geeft opleiding de ruimte om aan een vak een meer natuurlijke lengte en een passend aantal studiepunten toe te kennen. LIEF vindt dat de beslissing over de indeling van perioden meer bij de opleidingen zelf moet liggen. Zij weten het best hoeveel tijd er nodig is om een vak op een degelijke manier te onderwijzen.

Voertaal opleidingen

De UvA internationaliseert en daardoor treedt bij steeds meer opleidingen Engelstalig onderwijs op. LIEF vindt dat deze zogenoemde ‘verengelsing’ niet van bovenaf aan opleidingen opgelegd moet worden. Er moet per opleiding bepaald worden of de overstap naar het Engels kan en of de onderwijskwaliteit daarbij gewaarborgd blijft. Hierdoor kan de kwaliteit van het Engels verbeteren omdat de overstap niet overhaast wordt gemaakt. Daarnaast worden er ondermatige Engelstalige hoorcolleges mee voorkomen.

 

Toegankelijkheid

Lief staat voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. De fractie van Lief wil zich ook komend jaar weer inzetten (het onderwijs aan) de FNWI zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Inclusiviteit en diversiteit

Toegang tot onderwijs is een mensenrecht waar LIEF niet tegenin zou willen gaan. Hoewel de FNWI wettelijk gezien inderdaad voor iedereen toegankelijk is, zou meer diversiteit haar niet misstaan. Het gebrek hieraan kent uiteraard geen eenduidige oorzaak, maar het aandragen van oplossingen is ieders taak, zo ook die van de FNWI zelf. LIEF meent dat de faculteit naar voren zal moeten treden als diverse gemeenschap die open staat voor iedereen, opdat dit diversiteit juist weer stimuleert. Dit kan geconcretiseerd worden in de vorm van sollicitatiecommissies bestaande uit een diverse groep mensen, het geven van voorlichting op veel verschillende middelbare scholen en een gevarieerde groep studentvoorlichters. Diversiteit als gevolg van quota kan ten koste gaan van de onderwijskwaliteit en dat vindt LIEF uiteraard onwenselijk. Toch moet deze optie niet volledig uitgesloten worden,
omdat het als laatste redmiddel kan dienen om vanwege structurele discriminatie achtergestelde groepen een eerlijkere kans te bieden.

Faciliteiten

In het kader van toegankelijkheid komen ook de faciliteiten aan de FNWI om de hoek kijken. LIEF pleit voor een breder aanbod aan faciliteiten en uitbreiding van de bestaande faciliteiten aan de FNWI. Manieren om dit te bereiken zijn het toevoegen van werkplekken op Science Park. Het moet het voor studenten gemakkelijker zijn lege werkcollegezalen te gebruiken als werkplek; ongebruikte werkcollegezalen zouden geopend moeten kunnen worden met een studentenkaart. Ook wil LIEF zorgen dat er meer kluisjes beschikbaar zijn voor studenten. Niet alleen moeten de bestaande kluisjes beter benut worden, ook zullen er meer kluisjes bij moeten komen om het groeiende aantal studenten bij te benen.

Hiernaast wil LIEF zorgen dat er meer computers voor studenten beschikbaar zijn en wil LIEF er voor zorgen dat in hoorcollegezalen meer en beter toegankelijke stopcontacten aanwezig zijn, zodat studenten hun laptop kunnen gebruiken bij hoorcolleges. Bovenstaande punten betreffen het huidige ruimtetekort op het Science Park. De kans is echter groot dat Science Park zich gaat uitbreiden, in de vorm van een nieuw gebouw op het terrein.
De toekomstige fractie van LIEF wil de ontwikkelingen hiervan graag in goede banen leiden en de studenten van Science Park betrokken houden bij het proces. Tot slot zou LIEF graag de openingstijden van Science Park verlengd zien worden. Sinds kort is Science Park eerder open in het weekend voor de tentamenweek. LIEF wil deze ontwikkelingen graag voortzetten door ook ‘s avonds Science Park langer open te houden, in het weekend en door de week.

Studentondersteuning

Een faculteit die toegankelijk is voor iedereen, dient zich ook te bekommeren om studenten met een functiebeperking. Onder studenten met een functiebeperking vallen studenten met AD(H)D, een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en dyslexie, maar ook studenten met een fysieke beperking zoals slechtziendheid of studenten in een rolstoel. De universiteit dient voor al deze studenten genoeg ondersteuning te bieden opdat ook zij kunnen studeren als ieder ander. Omdat ook de UvA het hier mee eens is, biedt zij reeds uitgebreide ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. LIEF gaat zich komend jaar weer inzetten om meer bewustzijn te creëren onder studenten over deze mogelijkheden. Bovendien, onder andere omdat studentdecanen en studentpsychologen zich niet op Science Park bevinden, stappen veel studenten aan de FNWI met hun vragen en problemen in eerste instantie naar de studieadviseur van hun opleiding, ook met opleidingsoverstijgende kwesties. Dit is omslachtig en hierdoor ervaren studieadviseurs een onnodig hoge werkdruk. De studentpsycholoog krijgt vanaf mei om de week een spreekuur op Science Park. De huidige raad is bovendien bezig een spreekuur voor de studentdecaan op Science Park te organiseren en de toekomstige fractie van LIEF wil deze werkzaamheden graag voortzetten.

Toegankelijkheid van onderwijs

LIEF vindt dat een master voor iedereen met een geschikte vooropleiding toegankelijk zou moeten zijn en dat iedere student die op Science Park een bachelor heeft behaald, recht heeft om aan (één van) de bijbehorende master(s) deel te nemen. Veel masteropleidingen hanteren echter Additionele Kwalitatieve Toelatingseisen (AKT’s), die dit in de weg staan. LIEF adviseert daarom tegen het breed invoeren van AKT’s bij de masters aan de FNWI en vindt dat AKT’s alleen moeten worden gehanteerd als dit essentieel is voor het functioneren van de opleiding. Daarnaast wil LIEF dat er naar een combinatie van factoren wordt gekeken, zoals motivatie en een intakegesprek, in plaats van een harde cijfer-eis, wat nu vaak het geval is. LIEF wil dan ook de AKT’s opnieuw onder de loep nemen waarbij onder andere wordt gekeken of het cijfergemiddelde als eis kan verdwijnen.

Verder vindt LIEF dat iedere student het beste uit zijn/haar studententijd moet kunnen halen. Dit betekent dat studenten meer ruimte moeten krijgen om deel te nemen aan extracurriculaire activiteiten, ook als dat zorgt dat zij studievertraging oplopen. AKT’s zoals die nu worden gehandhaafd, pleiten hiertegen. De toegankelijkheid van onderwijs betreft ook vakinhoudelijke kwesties. Er bestaat onder studenten soms onduidelijkheid over hoe een vak precies in elkaar zit. Het betreft hier deadlines, contactinformatie, aanwezigheidsplicht en soms zelfs een heldere formulering van de tentamenstof. LIEF vindt dat al deze informatie helder en overzichtelijk beschreven moet staan in de studiehandleiding van een vak. Zo wordt onduidelijkheid bij studenten voorkomen.

Tot slot: het komt soms voor dat een vakdocent beneden verwachting doceert en voor studenten kan dat demotiverend werken. LIEF merkt hierdoor ook dat veel werkcollegedocenten belast worden met te veel bijkomende taken, waardoor de werkdruk voor hen onnodig hoog komt te liggen. LIEF wil dit voorkomen. De toekomstige fractie van LIEF wil het huidige raadswerk voortzetten door te zorgen voor aanvullende trainingen of bijeenkomsten voor hoor- en werkcollegedocenten.