Partijprogramma FSR FNWI 20/21

De kandidaten voor de facultaire studentenraadsverkiezingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor het academisch jaar 20/21 hebben samen een partijprogramma opgesteld met hun gezamenlijke speerpunten.

Als je meer wilt weten over de persoonlijke prioriteiten van de kandidaten kun je hier terecht.

Stemmen kan van 8 t/m 12 juni 2020 hier.

Informatievoorziening en Toegankelijkheid

Met LIEF zouden we dit jaar graag willen focussen op informatievoorziening en toegankelijkheid. Nou kun je informatievoorziening ook zien als de toegankelijkheid van informatie, maar toegankelijkheid willen we breder trekken naar toegankelijkheid van faciliteiten van de UvA.

Het is belangrijk dat alle informatie goed gestructureerd en gepresenteerd kan worden. Hoe kan er effectief vanuit de universiteit gecommuniceerd worden naar studenten en naar de medezeggenschap, maar ook vanuit de medezeggenschap naar de studenten? Dit is een punt dat wij als LIEF willen verbeteren, want volledige en duidelijke overdracht van informatie is een ieders recht.

Onderwijskwaliteit

Op een onderwijsinstelling als de UvA is het natuurlijk belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs dat er gegeven wordt goed in de gaten wordt gehouden. Gelukkig zijn hiervoor OC’s die continu de kwaliteit van vakken monitoren met behulp van gereedschappen als de vakevaluaties (UvA-Q) en bijvoorbeeld klankbordbijeenkomsten. Op dit moment is veel-gehoorde kritiek op deze manier van werken vanuit studenten echter dat dit tegenover hen niet transparant is; resultaten van evaluaties en acties die genomen worden op basis van evaluaties worden niet (altijd) teruggecommuniceerd richting de studenten die de evaluaties hebben ingevuld en de studenten die het vak in het studiejaar erna gaan volgen. LIEF vindt het belangrijk dat het duidelijk is voor studenten wat er met hun feedback gebeurt en verwacht dat studenten eerder geneigd zijn feedback te geven als ze weten dat hier concrete resultaten aan verbonden zijn.

Democratie

Aan de kern van de facultaire studentenraad staat het idee dat zij alle studenten van de faculteit moet vertegenwoordigen. Dit hoort dan ook middels een democratisch process verwerkelijkt te worden. Maar met maar twee partijen in de raad, amper genoeg gewillige raadsleden en slecht een fractie van de stemgerechtigde die naar de (digitale) stembus gaan, is dit duidelijk niet de werkelijkheid. Omdat LIEF voor de faculteit is, en voor decentralisering, willen wij alle studenten informeren over hoe de raad werkt, hoe je zelf een partij kan opzetten en waarom stemmen zo belangrijk is.

Zelfontplooiing

In de eerste plaats kom je op de universiteit om nieuwe dingen te leren en je eigen kennis te ontwikkelen. Het is voor LIEF belangrijk dat iedere student hier de kans voor krijgt; ook (in het bijzonder) als je je wil verdiepen in onderwerpen die buiten het vaste vakgebied van je studie ligt. Om dit te doen moet je als student allereerst beschikken over genoeg informatie om keuzes te kunnen maken over mogelijke extra verbreding of verdieping in je studieloopbaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdige en voldoende informatie over programma’s zoals honours. Ook informatie uit de studiegids is hiervoor belangrijk, en er moet dus voor gezorgd worden dat deze op tijd gepubliceerd wordt en dat de informatie die erin staat klopt en volledig is.

Om jezelf te kunnen ontplooien moet je hier wel toegang tot hebben. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld toelating tot extracurriculaire (honours)vakken. LIEF vindt dat er met betrekking tot de toelating van studenten tot dit soort vakken geen arbitraire ongegronde barrières moeten worden opgeworpen, om zo iedereen de kans te geven kennis te vergaren over onderwerpen die hem/haar interesseren.

LIEF vindt ook dat studenten die een extra stap willen zetten hier passen voor beloond moeten worden. Mede hierom heeft lief er afgelopen raadsjaar voor gevochten om extracurriculaire studiepunten ook met het BSA mee te laten tellen. De strijd hiervoor is nog niet gestreden, en hier willen wij als nieuwe fractie ook komend raadsjaar weer onze schouders onder zetten.

Faciliteiten

Zo zou er gedacht kunnen worden aan een duidelijk overzicht maken van vrije lokalen die gebruikt kunnen worden als studieplekken, zoals: hoor- en werkcollege zalen. Dit zou via overzichtelijker platform gecommuniceerd kunnen worden. Het zou zonde zijn indien er lokalen beschikbaar zijn voor zelfstudie, maar deze niet gebruikt worden door een informatie barrière. Kortom, efficiënt en duurzaam gebruik maken van onze huidige gebouwen.

Mentale gezondheid

Studenten moeten volgens LIEF de mogelijkheid hebben om met hun mentale problemen ergens terecht te kunnen zonder veel gedoe en lange wachtrijen. Studeren kan veel stress opleveren en door een plek te creëren waar studenten snel terecht kunnen met hun problemen, kunnen zij zoveel mogelijk uit hun studie blijven halen. De faculteit zou een plek moeten zijn waar men zich veilig voelt en met zijn of haar problemen terecht kan. Dit wilt LIEF realiseren door een psycholoog te vestigen op het Science Park.

Digitalisering

LIEF wil het Science Park zo toegankelijk mogelijk maken voor alle studenten. Dit willen we mede bereiken door het verbeteren van de digitalisering. Aankomend jaar zullen wij de digitalisering van de hoorcolleges verbeteren. We zullen ervoor zorgen dat docenten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden van het opnemen van hoorcolleges. Vaak zijn docenten zich er niet van bewust en weten ze niet hoe het werkt. Door met hen dit uit te leggen hopen wij dat ze een beter beeld hebben van de mogelijkheden.