Onze standpunten

  • Verhelderen van de informatie structuur zodat jij weet waar je terecht kan.
  • Zichtbaarheid van de medezeggenschapsorganen verbeteren om studentenparticipatie te verhogen.
  • Door samenwerking met de Faculty Diversity Officer de diversiteit en inclusiviteit van de universiteit bevorderen. 
  • BSA, elke EC telt mee, ook afkomstig van buiten je eigen curriculum 
  • Honoursvakken toegankelijk maken voor iedereen, mits er ruimte is.
  • Ongebruikte ruimtes beschikbaar stellen voor studenten.
  • Onderwijskwaliteit boven -kwantiteit.
  • Resultaat van vakevaluaties toegankelijk voor studenten.
  • Meer prullenbakken voor betere afvalscheiding, ook prullenbakken voor pizza dozen.
  • Maatschappelijk relevante kennis uit onderzoek actief communiceren naar de buitenwereld.

Partijprogramma

De principes waarop de partij LIEF is gebouwd zijn: Decentralisering, interdisciplinariteit en toegankelijkheid.  LIEF heeft zich altijd ingezet voor decentralisering zowel binnen de gehele universiteit als binnen onze faculteit. Op deze manier wordt de inspraak van studenten verhoogd, waardoor onderwijs op een zo laag mogelijk niveau wordt geregeld en de onderwijskwaliteit wordt bevorderd. Wij vinden dat de faculteit goed decentraal bestuurd wordt en willen dus centralisering voorkomen. Decentralisering heeft er voor gezorgd dat de onderwijskwaliteit verbeterd is, echter zien we nog andere mogelijkheden om de kwaliteit kunnen bevorderen. Om studenten de kans te geven zo veel mogelijk uit hun studie te halen is het belangrijk om het mogelijk te maken dat studenten verdieping en verbreding kunnen aanbrengen in hun studie. Hierdoor wordt de universiteit een plek waar zelfontplooiing centraal staat. Volgens LIEF moet de faculteit open zijn ongeacht geslacht, etniciteit, seksualiteit, nationaliteit, geloofsovertuiging, functiebeperkingen of studieprestaties. Studenten moeten zich veilig kunnen voelen op de faculteit en zich bewust zijn van alle hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken. Deze bewustheid kan gecreëerd worden door de informatievoorziening van de UvA verbeteren. Wij hebben de pijlers gebruikt als grondslag voor ons partijprogramma waar wij duurzaamheid, onderwijskwaliteit, zelfontplooiing en toegankelijkheid centraal stellen.

 

Duurzaamheid

LIEF vindt duurzaamheid belangrijk. Binnen De FNWI wordt hier al veel mee gedaan, zo worden bijvoorbeeld nieuwe gebouwen zo duurzaam mogelijk gebouwd. Maar binnen deze gebouwen vallen nog veel stappen te behalen op het gebied van duurzaamheid.

Afvalscheiding

 Sinds een tijdje kan afval gescheiden worden doordat er verschillende soorten prullenbakken aanwezig zijn, maar het aantal locaties van de prullenbakken is afgenomen en wij vinden dat het niet duidelijk genoeg is wat er in welke bak kan. Volgend jaar komt er een nieuwe afval aanbesteding en wij willen de mogelijkheden onderzoeken naar het achteraf scheiden van afval.  Ook willen wij graag iets nieuws introduceren: De Pizzadozen-prullenbak. Pizzadozen worden namelijk vaak weggegooid in de karton bak, maar dit zorgt er juist voor dat al het karton onbruikbaar wordt.

Initiatieven en kennisdeling

Duurzame initiatieven van studenten zouden (waar mogelijk) gesteund moeten worden door de faculteit. Op de FNWI wordt al veel onderzoek gedaan naar duurzaamheid. LIEF wil de kennis die hierdoor verkregen wordt beter verspreiden, niet alleen binnen science park maar ook naar de rest van de samenleving.

Zelfontplooiing

Bindend Studieadvies

LIEF wil dat studenten alle mogelijkheden kunnen krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Immers, studeren is meer dan een papiertje halen. Daarom willen we dat eerstejaars studenten die vakken volgen buiten hun opleidingsprogramma deze behaalde EC mee kunnen laten tellen voor hun BSA. Daarnaast vinden we commissiewerk ook bijdraagt aan de ontwikkeling van een student. Er moet een regeling komen voor eerstejaars studenten om BSA dispensatie te krijgen, als zij zich aanzienlijk hebben ingezet door (vrijwilligers)werk te doen binnen de UvA.

Honoursvakken

Ook vindt LIEF dat alle vakken beschikbaar moeten zijn voor alle studenten, dus ook honoursvakken. Elke student moet toegang krijgen tot een vak naar zijn of haar interesse, ongeacht je gemiddelde cijfer en je studierichting. Echter zal een student wel moeten voldoen aan de vooraf vereiste opgedane kennis, aangezien dit de basis is van het vak. Ook zullen de studenten die het traject van dit vak volgen, zoals honoursstudenten, voorrang krijgen boven de andere studenten.

Masters

Op het moment geldt voor veel masters een gemiddelde vereiste cijfer om een bepaalde master te kunnen volgen. Zulke maatregelen heten Additionele Kwalitatieve Toelatingseisen (AKT’s). LIEF wil dat daar een vervangende maatregel voor komt. Masters moeten voor elke student toegankelijk zijn als hij of zij de vereiste bachelor ervoor heeft behaald, tenzij de AKT nodig is voor het goed functioneren voor de master. Motivatie en intakegesprekken moeten doorslaggevend worden voor de toelating van een student.

Onderwijskwaliteit

Studieplekken

Omdat de opleidingen op het Science Park sterk gegroeid zijn in de afgelopen jaren, zijn er niet meer genoeg studieplekken voor studenten. Vooral de gezamenlijke studieruimtes zijn vaak bezet, waardoor studenten niet samen aan een project kunnen werken. Om dit probleem op te lossen willen wij onderzoeken of de conferentieruimtes toegankelijk kunnen worden gemaakt voor studenten. Verder willen wij ook in het nieuwe gebouw zoveel mogelijk ruimtes toegankelijk maken.

Groei in het onderwijs

Een ander probleem van de sterke groei is dat dit vaak ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Om deze groei in goede banen te leiden moet er een duidelijke visie gevormd worden. Het moet duidelijk zijn hoe de faculteit de komende jaren wil groeien en hoe ze dit wil uitvoeren. Op deze manier kan de groei goed begeleid worden en wordt er niet achter de feiten aangelopen.

Terugkoppeling feedback

Bij elk vak vul je aan het einde van het vak een evaluatie in en is er binnen sommige opleidingen ook een tussentijds evaluatiemoment. Op dit moment wordt deze feedback nog niet altijd goed teruggekoppeld richting de studenten. Dit kan bijvoorbeeld door aan het begin van een vak aan te geven wat er veranderd is ten opzichte van het vorige jaar of een korte samenvatting van de feedback te sturen naar de studenten. Hierdoor is er een overzicht is van hoe de feedback verwerkt is.

Toegankelijkheid

De zichtbaarheid van medezeggenschap

We zouden graag zien dat er beter naar studenten gecommuniceerd wordt waar de medezeggenschapsorganen van de UvA mee bezig zijn. Daarnaast willen we ook zorgen dat het voor studenten duidelijker is wat zij kunnen doen binnen deze medezeggenschapsorganen, zoals zich aansluiten bij een partij of zelf bij de FSR, CSR of OC gaan. En dat het duidelijk is waar studenten terecht kunnen met input van hun studie. We willen ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid ontstaat, om zo de studentenparticipatie te verhogen.

De verbetering van de informatiestructuur op de UvA

De faculteit biedt allerlei voorzieningen aan, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Vaak als je iets probeert te vinden, of op zoek bent naar informatie dan is het niet duidelijk waar je terecht kunt. Daarom willen we de informatiestructuur van de UvA verbeteren om te zorgen dat je op de juiste plek terecht komt met je vraag en gebruik kunt maken van de faciliteiten die de UvA te bieden heeft. De informatievoorziening op het internet moet duidelijker en simpeler worden. Zo is er op Canvas nog niks te vinden over de faciliteiten, en is de studentensite van de UvA een wirwar aan verschillende pagina’s. Het makkelijkste is nu om de studieadviseur te mailen, maar dit is natuurlijk niet ideaal.

Faciliteiten en voorzieningen vanuit de UvA

We vinden dat het de universiteit toegankelijker zou maken als er betere voorzieningen zijn op FNWI. Denk hierbij aan de aanwezigheid van genoeg stopcontacten, een facultaire fietsenmaker die fietsen voor een studentenprijs kan repareren en andere faciliteiten die het makkelijker maken voor studenten om zich bezig te houden met hun studie. We willen hiervoor kijken naar faciliteiten die andere universiteiten aanbieden en onderzoeken wat de studenten op de faculteit missen.

Samenwerking met de Faculty Diversity Officer

FNWI heeft een nieuwe Faculty Diversity Officer (FDO), Machiel Keestra, hij zal zich inzetten om de diversiteit en inclusiviteit van de faculteit te bevorderen. Als LIEF vinden we het belangrijk dat er goed contact wordt onderhouden tussen de Facultaire Studentenraad en de FDO, omdat het belangrijk is dat de universiteit toegankelijk is voor mensen met verschillende achtergronden. Ook zal LIEF zich inzetten voor maatregelen die de diversiteit en inclusiviteit van de faculteit zullen bevorderen. Quota’s zullen in eerste instantie niet gesteund worden, aangezien wij dit als een te dwingend (doch effectief) middel beschouwen.